Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen u als patiënt en de fysiotherapeut. Deze betalingsvoorwaarden kunt u hieronder teruglezen.

Niet nagekomen afspraken

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet tijdig afmelden van een afspraak, behoudt de fysiotherapeut zich het recht de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt.

Betalingsvoorwaarden voor patiënten

  • U kunt de rekening na betaling indienen bij uw zorgverzekeraar indien de vermelde behandelingen voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komen.
  • U blijft zelf altijd verantwoordelijk voor de betaling binnen 30 dagen. Dat geldt ook indien u de rekening rechtstreeks door uw zorgverzekeraar aan Fysio Maarheeze laat voldoen.
  • De vermelde verrichtings- of behandelingscodes zijn bij uw zorgverzekeraar bekend.

Fysio Maarheeze hanteert de volgende betalingsvoorwaarden

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
  2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
  3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
  4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.